Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING

De Houtkachel gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag aan de Hekkenlaan 40.

De Houtkachel hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.
verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.
In deze Privacy Verklaring informeert u over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.
Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die worden aangeboden op deze site .

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

De Houtkachel. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

  1. a)
    De doorgifte geschiedt aan een door voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  2. b) op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens De Houtkachel maakt voor zover dat van haar verlangd mag worden  gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ontvangt.

 

Artikel 4. Cookies . Het is mogelijk dat tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid 1. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt ten behoeve van . accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

 

Artikel 6 Bewaartermijn 1. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan , tenzij op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring De Houtkachel behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via email bekend gemaakt worden.
Door na wijzigingen gebruik te maken van gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-82-2018.

Reacties zijn gesloten.